CDM 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Görüntülerin Kuram ve Pratiği I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 201
Güz
6
4
4
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri dijital film diliyle tanıştırmak ve dijital görüntü üretimi için yapım süreciyle ilgili yol göstermek. Öğrencilerin, çerçeveleme, kompozisyon, ışık, kamera haraketleri, kurgu, ses kaydı konularında kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmak. Yaratıcı süreci anlamalarını sağlayarak kendi tarz ve yöntemlerini geliştirmelerini sağlamak. Dijital film yapımı için gerekli olan işbirliği duyarlılığını teşvik etmek. Ders içeriği öğrencilerin dijital medyayla ilgili kuramsal ve yaratıcı fikirleri görsel ve işitsel ifade bağlamında bütünleştirmelerini sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital film yapım dilini tanımlayabileceklerdir
  • Kamera kullanımı, ses kayıt ekipmanları bilgileri yanında dijital kurgu ve iş akışı konularında edindikleri teknik becerileri kullanabileceklerdir.
  • Sinemanın estetiğini ve yaratıcı bir araç olarak dijital sinemanın olanaklarını karşılaştırabileceklerdir.
  • Gruplar halinde işbirliği yapma ve başkalarıyla sorumluluk paylaşma konusunda istek göstereceklerdir.
  • Görüntülerle iletişim kurabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, ilgili konularda anlatımlar, dijital film yapım ekipmanlarının kullanımı, çeşitli teknik ve becerilerle ilgili uygulamalı eğitimlerden oluşur. Görsel öykü anlatımının kuramsal yönleri üzerine de yoğunlaşır. Dijital film yapım becerilerinin gelişimi için bireysel projeler olacaktır ve değerlendirme derse katılımı da içermektedir. Bazı küçük çekimler ve bir yapım sonrası ödevi ve iki malzeme sınavı dersin projelerini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Temel fotoğrafçılığa giriş Fotoğrafla öykü anlatma
3 Temel görüntü yönetimi ve aydınlatma
4 Ses kayıt 1. kamera ödevi
5 Öykü yapısı
6 Çekici &Sinopsis Yazılı ödev
7 Kurguya giriş 2. kamera ödevi
8 Kurgu 1. kurgu ödevi
9 Ön yapım Malzeme sınavı
10 Yapım 2. kurgu ödevi
11 Yapım: Çekimlerin değerlendirilmesi
12 Yapım: Kaba kurgu 3. ve 4. kamera ödevi
13 Bitmiş proje teslimi Dönem sonu projesi
14 Değerlendirme 2. malzeme sınavı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Bruce Mamer, Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, Wadsworth Publishing; 6 edition (2013)

DSLR Cinematography Guide, Ryan Koo.

Önerilen Okumalar/Materyaller

David Bordwell and Kristen Thompson Film Art: An Introduction McGraw-Hill Education; 10 edition (2012)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
30
Ödev
8
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
10
Ödev
8
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
52
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
234

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest