CDM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sesler, Görüntüler, Kültürler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 101
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin kendilerini çevreleyen görsel dünyaya bakışlarını değiştirmeyi amaçlar. Görsel kültürde anlamın nasıl üretildiği hakkında farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur. Ders şu sorular etrafında şekillenecektir: Görsel-işitsel dünyayı nasıl anlamdırıyoruz? Ekonomi, politika ve kültür görsel temsili nasıl etkiler? Görsel kültürün üretilme, tüketilme, dağıtılma ve yorumlanma biçimleri her gün gördüğümüz imgeleri nasıl etkiler? İmgeler ve iktidar ilişkileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • çağdaş görsel kültürü tanımlayabileceklerdir.
  • izleyicilerin imgeleri nasıl anlamlandırdıklarını açıklayabileceklerdir.
  • görsel kültürün temel kavramlarını kullanabileceklerdir
  • imgeleri ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bağlamlarında inceleyebileceklerdir.
  • görsel kültürel analiz yöntemlerini imgelere uygulayabileceklerdir
  • imgelerin sosyal alanda nasıl dolaştığını ayırdedebileceklerdir
  • görsel temsilin siyasetini tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders, gazetelerden internete, reklamlardan filmlere, televizyondan plastik sanatlara kadar farklı alanlarda yer alan imgeleri inceler. Görsel kültürel ürünleri ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bağlamında tartışır. Ders interaktif konferans biçiminde yapılır. Öğrencilerin tartışmalara katılması beklenir. Derste konuyla ilgili video gösterimleri yapılır. Değerlendirme, dört ev ödevi üzerinden yapılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Temel Kavramlar Marita Sturken & Lisa Cartwright. 2009. Practices of looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press. Pp. 9-16.
2 Görsel kültür nedir? Imgeler, iktidar, siyaset Gösterim Bölüm 1, Ways of Seeing, John Berger (BBC TV series, 1972) https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk John Berger, Ways of Seeing, Penguin, 1972. Pp. 7-33 (Chapter 1). Michel Foucault “Las Meninas” Chapter 1 in The Order of Things: An Archeology of Human Sciences (Les Mots et les choses) pp. 3-16.
3 Temsil nedir? Temsil ve Medya Gösterim Stuart Hall, Representation and the Media (MEF, 1997) Stuart Hall (Ed) 1997. Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Sage Publications. Marita Sturken & Lisa Cartwright. 2009. Practices of looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press. Pp. 16-22.
4 Görme Biçimleri, Bakma Edimleri Rönesans perspektifi ve diğer görme biçimleri Gösterim A Day on the Grand Canal With the Emperor of China. “Surface is Illusion, But so is Depth.” 1988. Director: Philip Haas. Writer-narrator: David Hockney Sanat, Hale, Otantiklik Ödev 1(Temsil) teslim tarihi Marita Sturken & Lisa Cartwright. 2009. Practices of looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press. Pp. 151-157. Walter Benjamin (1936) “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” in Illuminations. Pp. 211-244.
5 Göstergebilim Roland Barthes (1977) “Rhetoric of the image” Image - Music - Text. Hill and Wang, pp.32-51.
6 Mitolojiler Roland Barthes “The Eiffel Tower” in The Eiffel Tower and Other Mythologies. University of California Press. pp. 3-17.
7 Sterotipler, Ideoloji Gösterim Reel Bad Arabs (MEF, 2006) Marita Sturken & Lisa Cartwright. 2009. Practices of looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press. pp. 22-26.
8 Şarkiyatçılık Gösterim Edward Said on Orientalism (MEF, 1998) https://www.youtube.com/watch?v=fVC8EYd_Z_g Ödev 2(Sterotipler) teslim tarihi Edward Said. 1977. “Imaginative geography and the its representations: Orientalizing the Oriental” in Orientalism. Western Conceptions of the Orient. Penguin Books. Pp. 49-72.
9 Kültür, Kültür Endüstrisi Gösterim Money for Nothing(MEF, 2001) Raymond Williams. 1976. “Culture” in Keywords, Oxford University Press. pp. 87-93. Theodor Adorno & Max Horkheimer. “The Culture Industry. Enlightenment as mass deception” in Gunzelin Schmid Noerr (Ed). 2009. Dialectic of enlightenment: philosophical fragments. Stanford Univ. Press. Pp. 41-72.
10 Kimlik. Öteki Ödev 3 (Kültür Endüstrisi) teslim tarihi bell hooks (2015) “eating the other. desire and resistance” in Black Looks. Race and Representation. Routledge. Pp. 21-40.
11 Toplumsal Cinsiyet Kodları Gösterim Codes of Gender (MEF, 2010) Bölüm 2, Ways of Seeing, John Berger (BBC TV series, 1972) https://www.youtube.com/watch?v=m1GI8mNU5Sg John Berger “Chapter 2” in Ways of Seeing. 1972.
12 Özdeşleşme Ödev 4(Toplumsal Cinsiyet Kodları) teslim tarihi Review Interactive Exhibition on MoMA website: https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/2/mobile.php
13 Anlamı İzleyici Yaratır Marita Sturken & Lisa Cartwright. 2009. Practices of looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press. Pp. 49-91.
14 Dersin genel değerlendirmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Marita Sturken & Lisa Cartwright. 2009. Practices of looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
80
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest