CDM 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Yapımı II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 302
Bahar
4
4
6
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri; radyo, TV, çevrimiçi ortam ve mobil araçlar gibi çeşitli medya mecralarında kullanılmak üzere dijital ortamda yenilikçi film yapımı ile tanıştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Prodüksiyon ekibindeki görevler ve medya üretiminin prensipleri hakkında eleştirel ve tutarlı bir genel bir fikre sahip olacaklardır.
  • Medya piyasasının prensiplerine ilişkin eleştirel bir bakış açısı edineceklerdir.
  • Prodüksiyon sürecindeki planlama ve finans teknikleri hakkında derin bir anlayışa sahip olacaklardır.
  • Medya prodüksiyonu içindeki farklı taraflar ile işbirliği konusunda karar verme becerilerini geliştireceklerdir.
  • Interaktif sistem tasarımı konusunda uygun metodları bulma, seçme ve adapte etme becerilerini geliştireceklerdir.
  • Bireysel olarak ya da çiftler ve küçük gruplar halinde katılacakları tartışmalar ve alacakları yorumlarla disiplinler arası işbirliği ve diyalog kültürü becerilerini geliştirip besleyeceklerdir.
Tanımı Bu ders Film Yapımı I dersinin devamıdır. Prodüksiyona dayalı bir ortamda öğrenciler görselişitsel hikayeler geliştirme konusuna odaklanacaklardır. Öğrenciler yenilikçi film yapımıyla ilgili prodüksiyon ve iş modelleri hakkında fikir sahibi olacaklardır. Sinema profesyollenellerinin yaptığı seminer ve atölye çalışmaları, öğrencilere sanatsal eser ve araştırmaları için yardımcı olacak ve teknik bilgilerini güçlendirmelerini sağlayacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Dijital Sinema I
3 Dijital Sinema II
4 Örnek Çalışma/ Konuk sunumu
5 Proje I: Dijital Kısa (Adaptasyon) Önerge ve Sunum
6 Proje I: Üretim süreci
7 Proje I: Postprodüksiyon süreci
8 Proje teslimleri ve film gösterimleri
9 Sosyal Medya, Tanıtım ve Reklam
10 Spotlar ve Viral Videolar
11 Konuk sunumu Önerge ve Sunum
12 Proje II: Tanıtım
13 Proje II: Geliştime süreci
14 Proje II: Prodüksiyon süreci
15 Proje II: Postprodüksiyon ve kritikler
16 Dersin genel değerlendirmesi ve final gösterimleri

 

Dersin Kitabı 1)Cleve, Bastian, Film Production Management, Focal Press, 2005. 2)Grove, Elliot. Raindance Producers' Lab LoToNo Budget Filmmaking, Focal Press, 2004
Diğer Kaynaklar 1)Rabiger, Michael. Directing, Focal Press, 2007 2)Rabiger, Michael. Developing Story Ideas, Focal Press, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
20
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
338

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest