CDM 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sesler, Görüntüler, Kültürler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 102
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders CDM 101 Sesler Görüntüler Kültürler I dersinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Öğrencilerin görsel kültürün belli başlı kavramlarını ayırt edebilecek entelektüel beceriler geliştirmelerini ve görsel-işitsel dünyaya eleştirel bir bakış kazanmalarını sağlamayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • görsellik tarihini oluşturan başlıca temaları ve dönüm noktalarını ayırt edebileceklerdir,
  • temel görsel kültür kavram ve teorilerini kullanabileceklerdir,
  • görsel ürünlerin analizi ve değerlendirilmesiyle ilgili önemli kavram ve terimleri tartışabileceklerdir,
  • sinema ve dijital medya alanında eleştirel düşünme alışkanlığını uygulayabileceklerdir,
  • temel görsel kültür kavramlarını görsel kültür analizinde uygulamaya koyabileceklerdir,
  • güncel görsel kültürel analiz tartışmaları çerçevesinde fikir öne sürebilir hale geleceklerdir.
Tanımı Bu ders, öğrencilerin CDM 101 dersinde karşılaştıkları, görsel medya analizi ve değerlendirmesi açısından önem taşıyan terim ve kavramlarla çalışmaya devam etmeleri için ortam sağlayacaktır. Görsel kültür, sanal gerçeklik, sosyal medya üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünce geliştirmeye yarayacak konular incelenecektir. Bu incelemeler, ilgili felsefi düşünce sistemleri ve gelenekleri ile eleştirel düşüncedeki son yenilikler ışığında yapılacaktır. Çağdaş dünyadaki değişen gerçekliklerle ilişki içinde dijital kültürün ortaya çıkışı ve dönüşümü üzerinde özellikle durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş CDM 101’de üzerinde durulan kavramların gözden geçirilmesi
2 Modernizmden Postmodernizme – Değişen Görsellik Rejimleri I Sturken & Cartwright “Chapter 8: Postmodernism, Indie Media, and Popular Culture” in Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, pp. 307-328. Jameson – Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism
3 Modernizmden Postmodernizme – Değişen Görsellik Rejimleri II Sturken & Cartwright “Chapter 8: Postmodernism, Indie Media, and Popular Culture” in Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, pp. 328-345. Baudrillard – Simulacra & Simulation Video: Ceski Sen
4 Gösteri: Şok ve Dehşet Zeynep Gürsel, Spectacular Terrorism Guy Debord – The Society of the Spectacle Baudrillard - The Gulf War did not happen 9/11 Abu Ghraib photographs The spectacle of the other (S. Hall) 10 MARCH: SUBMIT ASSIGNMENT 1 (SIMULATION) Video: The Persuaders (http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/showspersuaders/)
5 Kültür bozgunculuğu Bordwell, “Jamming Culture: Adbusters' Hip Media Campaign Against Consumerism.” Video: No Logo
6 Sanal gerçeklik, Dijital Kültürler Mirzoeff, Virtuality Video: Digital Nation (http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/digitalnation/) Video: Growing up Online (http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/kidsonline/) 24 MARCH: SUBMIT ASSIGNMENT 2 (CULTURE JAMMING)
7 Sosyal Medya ve Internet Video: Generation Like (http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/ge neration-like/) Susan Murray, “Digital Images, Photosharing, and our shifting notions of everyday aesthetics”Video: Generation Like (http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/generation-like/) Susan Murray, “Digital Images, Photo-sharing, and our shifting notions of everyday aesthetics” “Why we post” – Research project findings (https://www.ucl.ac.uk/why-we-post)
8 “Havalı” Video: Merchants of Cool (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/view/) Jim McGuigan, Cool Capitalism
9 Dönem ortası geribildirimi DISCUSS VISUAL WORKS IN PROGRESS APRIL 14: SUBMIT ASSIGNMENT 3 (THE COOL)
10 İmgelerin Küresel Dolaşımı I Sturken & Cartwright, Chapter 10: The global flow of visual culture”, pp. 389-406.
11 İmgelerin Küresel Dolaşımı II Sturken & Cartwright, Chapter 10: The global flow of visual culture”, pp. 407-430. Mirzoeff, “Diana’s Death: Gender, Photography and the Inauguration of Global Visual Culture”
12 Ulusal Görsel Kültürlerden Uluslarötesi Görsel Kültüre Mazzarella, “‘Very Bombay’: Contending with the Global in an Indian Advertising Agency” Ozkan & Foster, “Consumer Citizenship, Nationalism, and Neoliberal Globalization in Turkey: The Advertising Launch of Cola Turka”
13 Sömürgecilik sonrası Görsel Kültürler Homi Bhabha, Third Space / Hybridity APRIL 28: SUBMIT ASSIGNMENT 4 (GLOBALIZATION)
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Değerlendirme FİNAL PROJELERİ TESLİMİ: 26 MAYIS
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press. 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest